fbpx

„Konec věčného začátečníka“

Online kurz anglického jazyka

Co vás čeká

In this Module, we are speaking about languages and countries again and we are starting to compare things. Later, we learn about the best things in life and after that, there is a big revision. In the end, I have some questions for you and we will speak about how you sleep, too. 

V tomto Modulu mluvíme opět o jazycích a zemích a začínáme věci porovnávat. Později se učíme o nejlepších věcech v životě a potom je tam velké opáčko. Nakonec mám na vás nějaké otázky a budeme také mluvit o tom, jak spíte.

Good Luck!

Lesson 1: Comparing

Comparing with adjectives – Comparatives

Porovnávání s přídavnými jmény – 2. supeň přídavných jmen

Comparatives - The Flower Diagram

The Flower Diagram for Comparatives

Lesson 2: The Best Things in Life

Superlatives

3. stupeň přídavných jmen – tedy to nej nej a top!

Superlatives - The Craziest Diagram

Superlatives Crazy Diagram

Lesson 3: How Do You Sleep?

Adverbs

Příslovce aneb Jak něco děláme

Adverbs - The Diagram

Adverbs Diagram

Important Words

Coming soon!

Creative Homework 1

Do you remember the categories of food in supermarkets in our last Module? Choose 2 kinds of food from each category and compare them with these words – good, bad, healthy, unhealthy, dry, big, expensive, cheap, heavy, light. E.g. Bread and Grains – Rye bread is healthier than white bread.; Condiments – Ketchup is lighter than mayonnaise. …

And then write the best thing for you from each category – e.g. for me: dairy – cheddar cheese, beverages – water,…

And if you want more, recommend to me some top thing – tell me about all its possible top qualities.

 

Pamatujete si na kategorie potravin v obchodech v našem minulém Modulu? Vyberte dva druhy jídla z každé kategorie and porovnejte je s těmito slovy – dobrý, špatný, zdravý nezdravý, suchý, velký, drahý, levný, těžký (váhou i na trávení), lehký (váhou i na trávení). A pak napište tu pro vás nejlepší věc z každé té kategorie – např. pro mě: mléčné výrobky – sýr čedar, nápoje – voda, …

A jestli chcete víc, tak mi doporučte nějakou nej.. věc – povězte mi o jejích všech možných nej vlastnostech.

 

Creative Homework 2

Do you remember nationalities? It was a long time ago but we need them now. Write about people from other countries and how they do these things: speak, drive, dress, eat, cook, work, play football, speak English, dance. E.g. British people speak politely. Croatian people drive dangerously, Italian people dress well. … One sentence = one nationality + one adverb. Don’t repeat them! 

Good luck!

 

Pamatujete si národnosti? Bylo to už dávno, ale teď je potřebujeme. Napište o lidech z jiných zemí a o tom, jak dělají tyto věci: mluví, řídí, oblékají se (ve smyslu módy), vaří, pracují, hrají fotbal, mluví anglicky, tancují. Např. Britové mluví slušně. Chorvati řídí nebezpečně. Italové se dobře oblékají. …Jedna věta = 1 národnost + 1 příslovce. Neopakujte je!

Hodně štěstí!

Procvičování na internetu
Odkazy na studenty oblíbená cvičení na internetu.
Pokud budete potřebovat apostrof (tu čárku nahoře) při zkracování SPECIÁLNÍCH sloves, je to jiná klávesa, než naše klasická čárka nad písmeny – je vedle klávesy Enter společně s ¨a ň.
Good luck!
Comparatives

COMPARATIVES

Na této stránce se začíná hned cvičením, ale vysvětlení mají také pěkné, stačí kliknout na Explanation nad cvičením. Úkol číslo 1 je napsat přídavná jména opačná a také ve 2.stupni (vyšší, hezčí, více populární..), úkol č. 2 je vybrat správný konec věty a úkol č. 3 je dopsat 2.stupeň přídavného jména, které je v závorce a případně doplnit i THAN, pokud někde chybí.

Complete words here and here and in this crazier exercise (there are some new irregular plurals – nepravidelná množná čísla, tedy bez -s/-es)

Complete sentences here and if you want to practise object pronouns (pádové tvary osobních zájmen – me, him, us,..), they are here with comparatives.

Superlatives

SUPERLATIVES

Tady se také začíná hned cvičením, ale vysvětlení je v záložce s nápisem Explanation hned nad ním. Cvičení 1 je o dopisování 3.stupně předepsaných přídavných jmen (the best, the shortest, the most popular), ve cv. 2 se vybírá ze tří možností ta jediná správná (tady pozor – ve vysvětlení na to upozorňují, když je někdo nebo něco nejlepší na světě, ve třídě, nebo na jiném místě, předložka je vždy IN – in the world, in my class,..). A ve cv. 3 dopíšete ve správném tvaru přídavné jméno ze závorky.

Complete all exercises here.

BOTH

Choose the correct answer here and here.

Complete the correct form here.

Adverbs

ADVERBS

Adjective or adverb? Přídavné jméno nebo příslovce? Popisuju osobu či věc, jaká je, nebo to, co dělá?

Do this exercise, and also this one and this one.

And complete the sentences here.

Look only at the part for beginners and do exercises 1+2.

There are 3 exercises here – try them all. They have also nice explanation (mají také hezká vysvětlení).

Nature

It is coming soon.

Module 8 Live Meeting 1
Module 8 Live Meeting 2